19.10.11

Συνταγματολόγος είναι όποιος τηρεί το Σύνταγμα στα λόγια;