24.6.10

Που΄ ναι τα 1.600.000,00 ΕΥΡΩ κ. Κασιμάτη;

Ένα χρόνο πριν μάθαμε (όχι απο τον Δήμο) για σύναψη δανείου ύψους 1.600.000 ευρώ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από απόφαση του δημοτικού συμβούλιου του Δήμου Κορυδαλλού για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους €1.673.051,97 από λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ.Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όμως:
«Με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του δανείου και η οποία λαμβάνεται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, πρέπει να καθορίζονται ο σκοπός, οι όροι του και η τοκοχρεωλυτική δόση.»

Πουθενά, στην ως άνω απόφαση δεν αναφέρονται οι όροι του δανειακού συμβολαίου ή η τοκοχρεωλυτική δόση.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 176, παρ. 10:
«Όποιοι παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 διώκονται για παράβαση του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και παραλλήλως ευθύνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 141.»

Έχουν σωρευτικά δηλαδή ποινική ευθύνη και διώκονται για παράβαση καθήκοντος (ΠΚ 259), αλλά και αστική ευθύνη (άρθρ. 141, Ν. 3463/2006) αλλά και πειθαρχική ευθύνη (άρθρ. 142, Ν.3463/2006).

Χθες μάθαμε πως εγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβουλίο καθώς η ΕΥΔΑΠ δέσμευσε τα χρήματα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου για οφειλή €1.900.000,00!!!

Τελικά Δήμαρχε, τα λεφτά τι εχουν γίνει; που βρίσκονται τα €1.600.000,00 που αποφάσισε το Δημοτικο Συμβούλιο να δανιστεί πέρσι τον Αύγουστο για την ΕΥΔΑΠ; Διότι είναι πρωφανές ότι η ΕΥΔΑΠ ούτε αυτά τα χρήματα έλαβε, αλλά ούτε κι άλλα αφού σε λιγότερο από έναν χρόνο αυξήθηκε το ποσό οφειλής του Δήμου Κορυδαλλού προς την ΕΥΔΑΠ αρκετά...

Υ.Γ. Πάντως εμείς ρίχνουμε και στις επόμενες εκλογές δαγκωτό ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ