3.2.10

Αντισυνταγματικός ο Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων του κ. Παυλόπουλου;

Με τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων του κ. Παυλόπουλου του 2006 ο κάθε πολίτης που κάνει προσφυγή εναντίον απόφασης Δήμου, Κοινότητας κτλ την έχανε (και προφανώς συμβαίνει ακόμη) έαν έτσι απλά ο Περιφερειάρχης γράψει προσφυγή στα απ' αυτά του για έναν μήνα!!!

ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ, ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ...

Άρθρο 150
Άσκηση και εξέταση προσφυγών

1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων, των τοπικών διαμερισμάτων, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των Συνδέσμων, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
β. Η προσφυγή μπορεί να στρέφεται και κατά παραλείψεως οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των ανωτέρω οργάνων. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου μετά την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος προς έκδοση της οικείας πράξεως. Σε διαφορετική περίπτωση μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.
2. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί.