5.11.12

Λαός λερός και στα βάσανα λερός

Βρώμα, διαφθορά = Λέρα, γαι όποιον δεν έπιασε το "Λερός"