9.3.12

Στημένες Δουλειές για τα δικά τους παιδιά;

Μία προκήρυξη-διαγωνισμού με θέμα "ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012" αναρτάται αυθημερών στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού (εικόνα 2).

Όμως μια πρόσληψη-διορισμός με θέμα "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΚΕΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ-ΣΟΧ 1/2012" αναρτάται μετά δύο μήνες και φυσικά εφόσον έχει δωθεί η θέση!!! (εικόνα 1).

Ας δούμε και την λεξηπλοκότητα που δημιουργεί ο εθισμένος στην παρατυπία Δήμος Κορυδαλλού σχετικά με την δημοσιοποίηση της "προκηρυξης" οπουδήποτε αλλού εκτός του πανάκριβου και εκ της μη χρήσης του παντελώς άχρηστου site του Δήμου:

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κορυδαλλού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.ota@asep.gr είτε στο fax: 210 6420953.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 233, Κορυδαλλός 6ος όροφος, υπόψιν κα Χατζηαντωνίου Διονυσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2104990453).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.*

Αυτά, όλα, τα υπογράφει "Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"
στημενες δουλειες